<< главна

Части за мелници>> Оборудване за топлоелектроцентрали (ТЕЦ), работещи на твърдо гориво>>
Мелници – вентилатори

 

 

Мелници – вентилатори

Мелниците – вентилатори са предназначени за смилане до праховидно състояние на на кафяви и лигнитни въглища с едновременно сушене и транспортиране на прахово-газовата смес в системата на прахоприготвянето при котлите. Мелницата се изработва с дясно и ляво въртене на мотора.


Устройство и работа на мелинците:
.

Мелницата представлява агрегат, който изпълнява едновременно функциите на мелещ механизъм и на вентилатор, транспортиращ с потока на въздуха и готовата прах. В горната част на газоограждащата шахта постъпват горещи газове, от топките, и едновременно гориво, с което се снема повърхностната влажност, намаляваща температурата на сушилния агент на входа на мелницата Смилането на горивото става чрез бързовъртящия се ротор за сметка на ударното и изтриващото действие. Смляното гориво от зоната на смилане се изнася от зоната на смилане от сушилния агент в сепаратор, където протича отделяне на крупни фракции гориво от прахововъздушната смес и връщането им за досмилане. В конструкцията на сепартора е предвидено да се прави регулировка на едрината на готовата прах. Готовата въглищна прах се насочва чрез въздушния поток по праховодите към горелката на котела. Промяната на производителността на мелницата става с регулировъчно – отсечен шибър, разположен на изхода на сепаратора. Мелница МВ е силна заради опростените си конструкционни особености и надеждна при експлоатация.


 

Т/ч

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
МВ 1600/ 400/ 980 МВ 2120/ 600/ 740 МВ 2700/ 650/ 590 МВ 2700/ 800/ 590 МВ 3300/ 800/ 490 МВ 3400/ 900/ 490

Технически храктеристики

Параметри МВ 1600/ 400/ 980 МВ 2120/ 600/ 740 МВ 2700/ 650/ 590 МВ 2700/ 800/ 590 МВ 3300/ 800/ 490 МВ 3400/ 900/ 490
Диаметър на ротора, мм
1600
2120
2700
2700
3300
3400
Работна широчина на мелещите лопатки, мм
400
600
650
800
800
900
Честота на въратене на ротора, об/мин
980
740
590
590
490
490
Габаритни размери, мм
дължина
8515
10310
8855
8981
13150
14225
широчина
4080
4270
5350
5200
6500
8840
височина
5120
6125
9865
10675
9470
10990
Мощност на електродвигателя, кВт
315
400
630
630
1000
1000
 

>> интересувам се от продукта